Zodpovednosť

3 PILIERE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI (CSR) FIRMY ANJA, S.R.O.:

1) Zodpovednosť voči zamestnancom a ich rodinám:

vytváraním príjemných pracovných podmienok
budovaním kolektívnej spolupatričnosti, vzájomného rešpektu zamestnancov pracovnými i mimopracovnými aktivitami (cycle meetings, športový deň, husacina, zabíjačka, turistické víkendy…)
motiváciou k zvyšovaniu kvalifikácie a odbornej spôsobilosti, všestrannou podporou ďalšieho vzdelávania, odborných kurzov, účastí na veľtrhoch, výstavách, konferenciách, prednáškach, seminároch, podporou samoštúdia a pod.
aktívnou podporou zdravia programom zdravotnej prevencie zamestnancov
budovaním lojality otvoreným prihlásením sa k CSR a vytváraním podmienok pre aktívne spoluangažovanie sa všetkých zamestnancov na spolupráci s neziskovým sektorom (spolufinancovaním, materiálnou i personálnou podporou)

2) Zodpovednosť voči obchodným partnerom:

cieľavedomým budovaním dlhodobých pevných vzťahov, uplatňovaním čestnosti, korektnosti, ľudskosti, kvality a profesionality
dôsledným plnením dohôd na princípe partnerského rovnocenného zdieľania výhod plynúcich zo vzájomnej spolupráce
výsledkom je vysoká kredibilita firmy v celosvetovom meradle a z nej spätne dovnútra plynúce posilnenie sebaúcty, lojality a vzájomného rešpektu zamestnancov i firmy navzájom

3) Zodpovednosť voči komunite:

uplatňovaním princípov etiky, morálky a dôsledným rešpektovaním zákonnosti vo všetkých činnostiach a na všetkých úrovniach
riadnym a včasným plnením záväzkov voči štátu, regiónom, obciam, ako aj k ďalším inštitúciám
finančnou i materiálnou podporou neziskových aktivít (rodinné, seniorské, školské, športové) tam, kde rozvíjame naše podnikateľské aktivity ako aj tam, kde žijeme (aukcia, podpora miestnych umelcov)

KONKRÉTNE PODPOROVANÉ AKTIVITY:

  1. Keďže šťastné detstvo je pre nás bez rodiny nepredstaviteľné, prihlásili sme sa k vízii Slovenska bez detských domovov. Všestrannú podporu adresujeme o.z. NÁVRAT (www.navrat.sk), ktorou napomáhame realizácii systémových riešení v tejto oblasti.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou je následná podpora jestvujúcich náhradných rodín. Túto sa usilujeme poskytovať ako v systémovej oblasti cez ASOCIÁCIU NÁHRADNÝCH RODÍN, tak i priamo, adresne rodinám (nie len v komunitách kde podnikáme, ale i plošne cez o.z. DOMOV V RODINE).
  3. podpora Katolíckej charity a Jedla namiesto zbraní dodávkami surovín na varenie jedál pre bezdomovcov